Пи Ем Ай България Чаптър

Началото за оценяване на стойността и
значимостта на Управлението на проекти

Относно Пи Ем Ай България Чаптър

История

Пи Ем Ай България Чаптър е създадена през месец декември 2009 година. Главния стремеж на ПИ ЕМ АЙ България Чаптър е да популяризира и да наложи най-добрите практики и стандарти, с оглед постоянно нарастващата нужда от присъствие на професионални ръководители на проекти, които да управляват големи и сложни проекти, финансирани от държавата и местните власти, Европейският съюз, Световната банка и други международни донори. Тези проекти и качеството на техните резултати са от изключителна важност за развитието на страната и международно признание на положените усилия.

Цели

  • Организиране на разпространението и възприемането на най-добрите стандарти и практики на Пи Ем Ай.
  • Популяризиране на стратегическите цели на Пи Ем Ай сред местния обществен и частен сектор.
  • Създаване на обща организационна структура на активните професионалисти и членове на Пи Ем Ай.
  • Осигуряване на непрекъснато обучение и повишаване на информираността за най-добрите професионални практики, чието прилагане ще допринесе за постигане на качествени резултати в изпълняваните проекти.

Организационна структура

Управлението на Пи Ем Ай България Чаптър се реализира от Борд на директорите. Той е отговорен за изпълнение на поставените цели и задачи на неправителствената организация. Бордът се състои от директори в Пи Ем Ай България Чаптър, избрани от участващите членове на сдружението. Директорите са лица с добри позиции пред Пи Ем Ай и Пи Ем Ай България Чаптър. Директорите се избират за период от три години, като срокът за присъствие в Борда на една и съща позиция е лимитиран до два последователни мандата и не повече от три последователни такива общо. На случаен принцип, от 7 до 12 позиции, в борда подлежат на подмяна чрез нов избор всяка година.

Борд на директорите на Пи Ем Ай България Чаптър:

Димитър Бояджиев

Председател на Управителен съвет

Весела Лукарска

Заместник-председател за членство

Михаил Михайлов

Заместник-председател за професионално развитие

Антония Дицова

Заместник-председател за комуникация и социална мрежа

Красимир Кръстев

Заместник-председател за ИТ и уеб дейности

Илияна Томова

Заместник-председател за финанси

Дамян Касапов

Заместник-председател за администрацията и секретариат

Емил Ставрев

Заместник-председател за маркетинга и спонсорството

Мариана Микова

Заместник-председател за проекти за развитие и доброволчество

Джими Чар

Eкс-председател на на Пи Ем Ай България Чаптър

Весела Кузмова

DaL за комуникация и социална мрежа


Борд на съветниците на Пи Ем Ай България Чаптър:

Калина Николова
Любомир Христов
Недка Гатева
Диян Цветков
Димитър Ангелов
Надя Йорданова
Николай Пенев
Росица Нонева
Десислава Диловска
Стефан Малиновски
Елена Герджикова
Избори 2015
Избран е нов Управителен съвет 2015

Прочетете повече
Спонсори на Чаптъра
Haemimont
TechnoLogica
Chelopech Mining
Powered by Haemimont