РАЗВИТИЕ НА УПРАВЛЕНСКИЯ КАПАЦИТЕТ НА МСП

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 2014-2020”

 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ:

Период за набиране на проектопредложения: Май 2016- Юли 2016 

 

Цел: 

Подобряване на капацитета на българските МСП за по-успешно присъствие на интензивно конкурентните външни пазари чрез въвеждане и прилагане на системи за управление, добри производствени практики, ИКТ базирани системи и приложения за управление на бизнеса, както и изпълнение на дейности за реинженеринг на процесите в предприятията.

Дейности, получаващи подкрепа:

• въвеждане и прилагане на ефективни системи за управление и по този начин осигуряване на обективни гаранти за качество на продуктите, услугите и процесите, предлагани от българските МСП на европейския и световен пазар;

• постигане на съответствие на предлаганите продукти с европейски и международни стандарти като фактор за повишаване на конкурентните им предимства на външен пазар;

• въвеждане и прилагане на добри производствени практики и решения, осигуряващи оптимизиране на производствените разходи и подобряване организацията на ресурсите и бизнес процесите в дейността на МСП;

• въвеждане и прилагане на ИКТ базирани системи и приложения за управление и организация на ресурсите, производствената дейност и основните бизнес процеси и по този начин увеличаване на конкурентоспособността и експортния потенциал на предприятията.

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата - 30 млн. евро.

 

УСЛОВИЯ ЗА ФИНАНСИРАНЕ:

• Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) - 50 000 лв.

• Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) - 391 166 лв.

Максималният размер на процента финансиране с БФП е 70%.

*за минимална помощ (de minimis) ще се счита целият размер на средствата от безвъзмездната финансова помощ. Общият размер на помощта de minimis, предоставяна във всяка държава членка на едно и също предприятие ("едно и също предприятие" означава всички свързани предприятия съгласно чл. чл. 3 и 4 от ЗМСП) за период от 3 бюджетни години не може да надхвърля 200 000 евро (391 166 лева по официалния курс на БНБ). 

 

УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСТИМОСТ:

I. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:

• Микро-, малки и средни предприятия, които са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство

Целева група:

• Микро-, малки и средни предприятия според Национална стратегия за насърчаване на малките и средни предприятия (НСНМСП).

НЕДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:

• Микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните предприятия, които имат седалище или клон със седалище на територията на селска община, попадаща в селските райони в Република България, и са заявили за подпомагане дейности по проекта, които ще се осъществяват в община на територията на селски район.

• Микропредприятия - за преработка и/или маркетинг на горски продукти.

• Предприятия, извършващи основната си икономическа дейност или кандидатстващи за финансиране на дейности, които съгласно КИД 2008 (Приложение С към Насоките за кандидатстване) попадат в Сектор С - код на икономическа дейност 10 "Производство на хранителни продукти" и код 11 "Производство на напитки"

II. ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:

1. Разработване, внедряване и сертифициране на системи за управление на качеството;

2. Разработване, трансфер, внедряване и сертифициране на добри производствени практики;

3. Услуги по реинженеринг на процесите в предприятията;

4. Разработване и въвеждане на базирани на ИКТ системи и приложения за управление на бизнеса.

III. ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:

• Инвестиционни разходи

• Разходи за услуги