Развитие на управленски капацитет чрез Оперативните програми на ЕС

   

РАЗВИТИЕ НА УПРАВЛЕНСКИЯ КАПАЦИТЕТ НА МСП

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 2014-2020”

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ:

Период за набиране на проектопредложения: Май 2016- Юли 2016

Цел: 

Подобряване на капацитета на българските МСП за по-успешно присъствие на интензивно конкурентните външни пазари чрез въвеждане и прилагане на системи за управление, добри производствени практики, ИКТ базирани системи и приложения за управление на бизнеса, както и изпълнение на дейности за реинженеринг на процесите в предприятията.

Дейности, получаващи подкрепа:
 • въвеждане и прилагане на ефективни системи за управление и по този начин осигуряване на обективни гаранти за качество на продуктите, услугите и процесите, предлагани от българските МСП на европейския и световен пазар;
 • постигане на съответствие на предлаганите продукти с европейски и международни стандарти като фактор за повишаване на конкурентните им предимства на външен пазар;
 • въвеждане и прилагане на добри производствени практики и решения, осигуряващи оптимизиране на производствените разходи и подобряване организацията на ресурсите и бизнес процесите в дейността на МСП;
 • въвеждане и прилагане на ИКТ базирани системи и приложения за управление и организация на ресурсите, производствената дейност и основните бизнес процеси и по този начин увеличаване на конкурентоспособността и експортния потенциал на предприятията.

Покана за кандидатури за Изборен комитет

През юли 2016 ще се проведат избори за нов управителен съвет на PMI Bulgaria Chapter. За тази цел се търсят трима доброволци, които да станат част от Изборен комитет, който да планира и проведе всички необходими дейности.

Членовете на комитета трябва да отговарят на следните изисквания:

 • да е доброволец
 • да е активен член на PMI Bulgaria Chapter за повече от 6 месеца
 • да се позлва с добро име в организацията на PMI Bulgaria Chapter (да няма дължими плащания или дисциплинарни казуси)
 • да приема PMI Code of Ethics and Conduct
 • да има добри умения за провеждане на интервюта
 • да бъде екипен играч
 • да има отлични комуникационни умения
 • да няма намерения да се кандидатира за позиции в управителния съвет в текущата година 
 • членовете на комитета трябва да са служители в различни компани, с цел да се запази баланса в представителствотоe chapter.
 • сертифицирани членове ще се разглеждат с предимство

Доброволци за организационният екип на PMDAY 2016

PMI Bulgaria Chapter търси доброволци за организационният екип на PMDAY BULGARIA 2016.

За 6-ти пореден път сдружение Пи Ем Ай България Чаптър се заема с организирането и провеждането на най-мащабното събитие, посветено на професионалните Мениджъри на проекти - PMDAY Bulgaria 2016.

Защо да участвате?
 • Искате да споделите добра практика от успешно изпълнен проект/програма, в която сте участвал, като професионален Мениджър на проекти
 • Желаете да развиете своите лидерски и технически умения, и тези за стратегическо и бизнес управление.
 • Обичате да се срещате със страхотни професионалисти с креативен дух, като Вас.
 • Носите откривателски дух и се стремите да развивате своята креативност и увереност.
 • Защото търсим точно Теб!

Expand Your Horizons - партньорска конференция

На 14 и 15 април 2016 г. Ню Харайзънс България и PMI Bulgaria Chapter имат удоволствието да ви поканят на Expand Your Horizons 2016 – конференцията, фокусирана върху учене чрез правене и обмяна на опит.

Expand Your Horizons ще събере над 250 специалисти в сферата на управлението на проекти, бизнес анализа и информационните технологии.

Покана за DAL

Във връзка с реализацията на целите на PMI Bulgaria Chapter, членовете на Управителния съвет имат нужда от подкрепа за изпълнение на техните функции по ресори.

Обръщаме се към всички членове на сдружението, които имат желание и време да се включат в работата на екипа, сформиран от председателя и зам.председателите, като техни помощници (Directors at Large - DAL's)