Уважаеми членове на Сдружение Пи Ем Ай - България Чаптър, с настоящото Ви уведомяваме и каним да присъствате на Общо събрание на Сдружение „ПИ ЕМ АЙ – БЪЛГАРИЯ ЧАПТЪР“.

Покана за Общо събрание

На основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел и по инициатива на Управителния съвет на сдружение „ПИ ЕМ АЙ – БЪЛГАРИЯ ЧАПТЪР“, обективирана в Решение на Управителния му съвет от 13.11.2023г., се свиква Общо събрание на Сдружение „Пи Ем Ай - България Чаптър“, ЕИК: 175837571, седалище и адрес на управление: гр. София 1303, ул. „Средна гора“ № 56, вх. 1, ет.1, ап. 1, което ще се проведе на 19.12.2023 г. от 17:30 ч. в гр. София 1000, ул. Доктор Йордан Йосифов №1а, Уърк Номадс Лаб хотел (WorkNomads LAB hotel), зала „Ивент Харайзън“ (Event Horizon hall), ет.11 при следния дневен ред:
 1. Откриване
 2. Отчет на УС
 3. Представяне на финансов отчет 2022
 4. Освобождаване на членове на УС
 5. Разглеждане и гласуване на подадени оставки на членове на УС
 6. Представяне на постъпилите кандидатури за членове на УС
 7. Избор и приемане на нови членове на УС на Сдружението
 8. Представяне и дискусия на текущите и бъдещи проекти на организацията
 9. Разни

*На база предишен опит се очаква общото събрание да започне след 18:30 при условията на чл. 27 от ЗЮЛНЦ.

Препратка към поканата, публикувана от Агенция по вписванията: https://portal.registryagency.bg/CR/DocumentAccess/MTc1ODM3NTcxJmUmOWM5ZGU3NTA4YmFiNGIxYjg1YWEwYTU2ODVjZmVmNDAMErZR9oUU4VzXqpKhK-8Xvv3soFuukt1l9UOmwuMiHg

НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ:

 1. Закон за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ): https://www.registryagency.bg/media/filer_public/2021/03/23/zakon_za_iuridicheskite_litsa_s_nestopanska_tsel.pdf
 2. Устав на сдружение „ПИ ЕМ АЙ – БЪЛГАРИЯ ЧАПТЪР“: https://portal.registryagency.bg/CR/DocumentAccess/MTc1ODM3NTcxJmUmYmNmNjUyYzAwNzUxNGYxMWIxOWM5MmIzYmE5YTJjODhJYRF7Dj8lHPFrhD9iZN3M2PUTKM9a6Gl4_Rq9loh9Mw

КОМИТЕТ ПО НОМИНАЦИИ И ИЗБОРИ:

Председател:
 • Любомир Сираков

Членове:
 • Найри Масихи
 • Полина Тасева
 • Цветелина Иванова
 • Жаклина Тодорова

За контакт: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

НОМИНАЦИИ

Във връзка с предстоящите Избори за нови членове на Управителен съвет на сдружението с настоящето се обявява и началото на периода за приемане на номинации. Периодът за приемане на номинации завършва на 19.12.2023 г. По време на периода за номинации всеки член на сдружението може:
 • Да се кандидатира за свободна роля в Управителния съвет
 • Да номинира друг член на сдружението за свободна роля в Управителния съвет

СВОБОДНИ РОЛИ В УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Настоящите отворени роли в Управителния съвет са следните:
 • Заместник-председател за администрация и секретариат
 • Заместник-председател за финанси
 • Заместник-председател за ИТ и уеб дейности
 • Заместник-председател за комуникации и социални мрежи
 • Заместник-председател за маркетинг
 • Заместник-председател за членство
 • Заместник-председател за спонсорство и партньорства
 • Заместник-председател за проекти и доброволчество

КАК ДА ПОДАДЕТЕ СВОЯТА КАНДИДАТУРА И КАК ДА НОМИНИРАТЕ

За да подадете своята кандидатура за дадена роля, е необходимо да се запознаете с актуалното описание на ролята и със задължителните и препоръчителните критерии, на които е необходимо да отговарят кандидатите за тази роля.
След запознаване с описанието на ролите е достатъчно да попълните формуляра за кандидатстване и да го изпратите на имейл адрес: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

За да номинирате друг член на сдружението за дадена роля, е необходимо да изпратите неговите имена, позицията за която го номинират и контакти (задължително посочете е-мейл адрес и телефон на лицето) на имейл адрес: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Комисията по номинации и избори ще се свърже с всеки от предложените кандидати, за да провери дали приема номинацията или не.

ПОЛЕЗНИ ДОКУМЕНТИ

По време на процеса на номинации ще ви бъдат полезни следните документи:
 1. Протокол на УС за свикване на Общо събрание (1-Protokol_na_US_za_svikvane_na_OS.pdf)
 2. Покана до членовете за свикване на Общо събрание (2-Pokana_OS_13-11-2023_sign.pdf)
 3. Процедура за номинации и избори (3-Nominations_Elections_Procedure.pdf) – включваща и описание на критериите, на които е необходимо да отговарят кандидатите за всяка роля
 4. Структура на УС и описание на ролите (4-PERMANENT_STRUCTURE_AND_VOLUNTEER_ROLE_DESCRIPTION.pdf)
 5. Формуляр за кандидатстване (5-Application_form.docx) - да се попълни от кандидата и изпрати на This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., заедно с Въпросник за конфликт на интереси
 6. Въпросник за конфликт на интереси (6-Conflict_of_interest_questionnaire.pdf) - да се попълни от кандидата и изпрати на This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., заедно с Формуляр за кандидатстване
 7. Устав на сдружението (7-Ustav_PMI_actual_27-02-2020_accRA_compressed.pdf)
 8. Закон за юридическите лица с нестопанска цел (8-Zakon_za_iuridicheskite_litsa_s_nestopanska_tsel.pdf)

В случай, че лице не може да присъства лично на Общото събрание, напомняме на уважаемите членове, че съгласно чл. 28, ал. 3 от ЗЮЛНЦ едно лице може да представлява други трима членове на общото събрание (не повече от трима) въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.

По всякакви въпроси, свързани с процеса по номинации и Избори за нов състав за част от Управителния съвет на сдружението, можете да се обръщате към Комисията по номинации и избори на имейл адрес: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:

ул.Доктор Йордан Йосифов №1а, Уърк Номадс Лаб хотел (WorkNomads LAB hotel), зала „Ивент Харайзън“ (Event Horizon hall), ет.11С уважение,
Сдружение „ПИ ЕМ АЙ – БЪЛГАРИЯ ЧАПТЪР“