ИСТОРИЯ

Пи Ем Ай България Чаптър е създадена през месец декември 2009 година. Главния стремеж на ПИ ЕМ АЙ България Чаптър е да популяризира и да наложи най-добрите практики и стандарти, с оглед постоянно нарастващата нужда от присъствие на професионални ръководители на проекти, които да управляват големи и сложни проекти, финансирани от държавата и местните власти, Европейският съюз, Световната банка и други международни донори. Тези проекти и качеството на техните резултати са от изключителна важност за развитието на страната и международно признание на положените усилия.

ЦЕЛИ

  • Организиране на разпространението и възприемането на най-добрите стандарти и практики на Пи Ем Ай.
  • Популяризиране на стратегическите цели на Пи Ем Ай сред местния обществен и частен сектор.
  • Създаване на обща организационна структура на активните професионалисти и членове на Пи Ем Ай.
  • Осигуряване на непрекъснато обучение и повишаване на информираността за най-добрите професионални практики, чието прилагане ще допринесе за постигане на качествени резултати в изпълняваните проекти.

СЕДАЛИЩЕ

СДРУЖЕНИЕ "ПИ ЕМ АЙ - БЪЛГАРИЯ ЧАПТЪР"
бул. Братя Бъкстон 68
София 1618